Verlof

Leerplicht controleert laatkomers intensiever

Vanaf augustus 2015 gaat leerplicht de ouders waarvan de kinderen regelmatig te laat komen, intensiever controleren. Op school wordt de frequentie en de duur van het te laat komen bijgehouden. Afdeling leerplicht vraagt met enige regelmaat deze gegevens bij alle scholen op en neemt indien nodig contact met betreffende ouders op.

Verlofregeling voor doktersbezoek e.d.

Als uw kind de school verzuimt voor een bezoek aan de dokter, de tandarts of iets dergelijks verzoeken wij u ons tijdig hiervan op de hoogte te brengen. Dit geldt eveneens voor het ziekmelden van uw kind. U kunt ons tussen 7.40u en 8.20u bereiken op telefoonnummer 0180-616144. Indien een kind zonder opgaaf van redenen afwezig is, wordt direct contact met de ouders opgenomen.

Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties

Slechts in uitzonderingsgevallen kan toestemming worden verleend tot vrijstelling schoolbezoek. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden te voren (indien mogelijk) middels een formulier (op school verkrijgbaar) aan de directie van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

  • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is;
  • indien men een eenmansbedrijf heeft, dient er een uittreksel van de Kamer van Koophandel te worden overlegd.

Dit verlof:

  • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verzuim rondom vakanties

De gemeente Barendrecht wil het verzuim rondom de schoolvakanties verder terugdringen. Hiertoe zijn er afspraken gemaakt met de Officier van Justitie te Rotterdam. Die afspraken zijn als volgt: Als een kind ziek gemeld wordt aansluitend of voorafgaand aan een van de schoolvakanties moet dit gecontroleerd worden door de school. Mocht niet duidelijk zijn of een kind daadwerkelijk ziek is, of er is niemand thuis aanwezig, dan zal er een melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht. Afhankelijk van de reden van het verzuim (denk aan redenen die buiten de wil en de invloed van de ouders of het kind liggen) zal er een proces-verbaal worden opgemaakt en worden ingezonden aan het Openbaar Ministerie. Het is dan vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of het om verwijtbaar verzuim is gegaan of niet.

Verlofregelingen inzake familieomstandigheden

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient aan de directie van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen.