Klachtenregeling

Wij proberen alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen, desondanks kan het voorkomen dat u klachten heeft. Wij hebben hiervoor de volgende regeling: Problemen moeten in eerste instantie worden besproken met de direct betrokkene(n), bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind. Indien er geen oplossing gevonden wordt, kunt u zich wenden tot de directeur. Als het over bijzondere zorg gaat kan u zich met uw klacht ook richten tot de intern begeleidster. Iedere basisschool is verplicht een klachtenregeling te hebben. Deze regeling ligt op school ter inzage.

Op onze school is Judith Stolk de vertrouwenspersoon. Zij kan u vertellen waar u met uw klacht terecht kunt. Als dit niet tot een oplossing leidt kunt u de klacht schriftelijk aan het bevoegd gezag voorleggen. Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag is de bestuurder. Het bevoegd gezag zal proberen te bemiddelen. Het adres is OZHW, Hakwei 2 2992 ZB Barendrecht, Postbus 96 2990 AB Barendrecht. Het telefoonnummer van de informatielijn van de landelijke ouderorganisaties is: 0800-5010, het adres van de website: www.50tien.nl

Met klachten over seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel:0900-1113111.

Meer informatie over klachten kunt u vinden op de site van de landelijke klachtencommissie: www.lgc-lkc.nl