De Medezeggenschapsraad(MR)

De MR heeft als doel om de medezeggenschap van hen die bij de school zijn betrokken gestalte te geven met inachtneming van wat daarover in de wet medezeggenschap onderwijs is bepaald. De MR is samengesteld uit ouders en leerkrachten van De Tweemaster. Het aantal leerlingen en leerkrachten is bepalend voor het aantal leden van de MR. De MR van De Tweemaster bestaat momenteel uit 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. Daarnaast heeft de directeur een adviserende rol binnen de MR. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar, zij kunnen zich nadien nog één maal herkiesbaar stellen. De MR behartigt de belangen van de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Afhankelijk van de betreffende beleidszaken hebben de MR-leden adviesrecht of instemmingsrecht. Om de twee jaar worden er nieuwe MR-leden gekozen. Iedere ouder van onze school kan zich voor een plaats in de MR aanmelden. Indien zich meerdere kandidaten aanbieden dan er vacante plaatsen zijn, worden er verkiezingen gehouden. Op de jaarvergadering wordt de samenstelling van de MR bepaald.

Leden van de Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

  • Isabel Blezer (voorzitter)
  • Kees Fredriks (penningmeester)
  • Vera Scheepe-Haitsma (lid)
  • Jeannet Sintemaartensdijk (lid)

Personeelsgeleding

  • Arlette Boudewijns (secretaris)
  • Annelies Bezemer (lid)
  • Judith Stolk (lid)

Adviserend lid: Marja Faber – directeur

Notulen MR vergaderingen

Hier vindt u de verslagen van de vergaderingen.

Notulen 26-10-2015

Notulen 14-01-2016

Notulen 09-03-2016